Γενικοί Όροι Συναλλαγών

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι πωλήσεις της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή της παραγγελίας υποδηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών. Αντίθετος όρος μπορεί να υπερισχύσει ενάντια στους γενικούς αυτούς όρους, μόνο έπειτα από επίσημη έγγραφη αποδοχή της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ. Η παράλειψη της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ να επικαλεσθεί οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, σε μία δεδομένη στιγμή, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως εγκατάλειψη και διατηρεί το δικαίωμα να επικαλεσθεί στη συνέχεια οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους. Σε περίπτωση παροντικής ή μελλοντικής ακυρότητας, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας ή της νομολογίας, μεμονωμένων διατάξεων των Γενικών Όρων Συναλλαγών αυτών δεν θίγεται από αυτό η ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των Γενικών Όρων Συναλλαγών. Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να αντικαταστήσουν κάποια ενδεχομένως ανίσχυρη ρύθμιση με κάποια διάταξη, με την οποία δύναται να επιτευχθεί ο σκοπούμενος, νομικός και οικονομικός σκοπός όσο το δυνατόν πληρέστερα.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες των προϊόντων πρέπει να είναι γραπτές και να φέρουν την υπογραφή του αγοραστή, ο οποίος από τη στιγμή της παραγγελίας και στο εξής θεωρείται ότι έχει δεσμευθεί προς την ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ (Υπογραφή & σφραγίδα στη φόρμα επιβεβαίωσης παραγγελίας). Η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ δεσμεύεται μόνο για τις παραγγελίες όπου υπάρχει γραπτή και υπογεγραμμένη επιβεβαίωση παραγγελίας ή από τη στιγμή αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων. Ο αγοραστής δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του εάν η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ έχει ήδη λάβει και αποδεχτεί την επιβεβαίωσή της ή έχει αποστείλει τα παραγγελθέντα εμπορεύματα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί έπειτα από έγγραφη συναίνεση της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ. Για παραγγελίες κάτω των 80,65 ευρώ, εξαιρουμένων των φόρων, θα χρεώνονται στο σχετικό τιμολόγιο επιπλέον 10,00 ευρώ για έξοδα διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Οι προθεσμίες παράδοσης θα προσδιορίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πάντα σε εξάρτηση με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και της δυνατότητας μεταφοράς τους. Καθυστερημένες παραδόσεις και/ή μερικές παραδόσεις δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αξίωση ζημιών και εκπτώσεων ή ακύρωση εν εξελίξει παραγγελιών. Ωστόσο, εάν τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί μέσα σε 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παράδοσης στην επιβεβαίωση παραγγελίας, για οποιαδήποτε αιτία, εκτός της ανωτέρας βίας, τότε η συμφωνία της πώλησης θα μπορεί να ακυρωθεί έπειτα από έγγραφη αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη. Σε αυτή την περίπτωση, το τίμημα που έχει καταβάλει ο αγοραστής θα επιστραφεί, χωρίς να μπορεί να αξιώσει κάποια μορφή αποζημίωσης. Η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ εξουσιοδοτείται να κάνει πλήρη ή μερική παράδοση των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση μερικής παράδοσης των εμπορευμάτων, ο αγοραστής παραιτείται να επικαλεσθεί την εξαίρεση της μη εκπλήρωσης και υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα για τα παραδοθέντα προϊόντα.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Απεργία όλου ή μέρους του προσωπικού και του προσωπικού του προμηθευτή ή του μεταφορέα, ανταπεργία, ατυχήματα σε εργοστάσια, βλάβες μηχανημάτων, φωτιές, πλημμύρες, πόλεμοι και αναταραχές, παρατυπίες στις παραδόσεις των προμηθειών αποτελούν γεγονότα ανωτέρας βίας και ως τέτοια επιτρέπουν στην ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ να τερματίσει ή να αναστείλει τις υποχρεώσεις της, καθώς και να επιμηκύνει τους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης, χωρίς αυτό να δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή για αξίωση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση. Τυχόν καταβληθείσες από τον αγοραστή προκαταβολές θα επιστρέφονται στην περίπτωση ακύρωσης. Η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ θα κρατήσει τον αγοραστή ενήμερο, με την πρώτη ευκαιρία, για την εξέλιξη των γεγονότων ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Καταρχήν, η μετάθεση του κινδύνου σχετίζεται με την υλική παράδοση των πωλούμενων προϊόντων. Σε περίπτωση που με αίτηση του αγοραστή, τα προϊόντα αποστέλλονται σε τόπο διαφορετικό από την έδρα ή τους αποθηκευτικούς χώρους της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ, που είναι και ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής της, ο αγοραστής φέρει την ευθύνη αφότου τα προϊόντα παραδοθούν για αποστολή. Ο αγοραστής πρέπει να επιφυλάσσει οποιαδήποτε προσφυγή εναντίον των φορέων μεταφοράς σε περιπτώσεις ελλείψεων, βλαβών, καθυστερήσεων και λοιπών προβλημάτων. Είναι ευθύνη του αγοραστή να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες με την παραλαβή των προϊόντων και να σημειώσει τυχούσες επιφυλάξεις στο δελτίο αποστολής εάν κάτι έχει καταστραφεί, λείπει ή υπάρχει ασυμφωνία των παραγγελθέντων με τα παραδοθέντα προϊόντα. Αυτές οι επιφυλάξεις θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με τον μεταφορέα με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς την ίδια μέρα.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τα προϊόντα θα επιστρέφονται έπειτα από έγγραφη έγκριση (κωδικός επιστροφής προϊόντων) της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ. Οποιαδήποτε προϊόντα επιστρέφονται χωρίς αυτή την έγκριση, δε θα δίνουν το δικαίωμα για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Εάν υπάρχει ένα εμφανές ελάττωμα ή ασυμφωνία των παραγγελθέντων με τα παραδοθέντα προϊόντα και έπειτα από τη σχετική επιβεβαίωση της ύπαρξής τους από την ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ο αγοραστής θα μπορεί να επιτύχει επιστροφή και αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων ή επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, κατά την κρίση της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ, χωρίς όμως να μπορεί να αξιώσει κάποια αποζημίωση. Ο αγοραστής θα επιστρέφει τα ελαττωματικά προϊόντα στην ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ με πληρωμένα τα έξοδα μεταφοράς από τον ίδιο. Χρεώσεις εκ νέου αποστολής καλύπτονται από την ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ. Οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την παραπάνω συμφωνία και να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο του τιμολογίου και του δελτίου αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται στους καταλόγους της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ δεν περιλαμβάνουν φόρους. Η τιμολόγηση των εμπορευμάτων γίνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας, εκτός αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά με τον αγοραστή. Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για παραλαβή των εμπορευμάτων από την έδρα ή τους αποθηκευτικούς χώρους της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η εξόφληση του τιμήματος των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρώνεται τοις μετρητοίς. Κάθε διαφορετική συμφωνία πρέπει να είναι αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους και να αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό πώλησης. Το έμβασμα μιας εντολής προς πληρωμή, δεν αποτελεί πληρωμή σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η πληρωμή θα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν το ποσό εκταμιευτεί επιτυχώς. Η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει εγγυήσεις πληρωμής, εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητο, στην έναρξη ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν ο αγοραστής δεν πληρώσει ή δεν τηρήσει τους όρους πληρωμής, η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει όλες τις παραγγελίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, μετ’ επιφυλάξεως οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός της. Η μη πληρωμή μέρους ή όλου του οφειλόμενου ποσού κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία καθιστά ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα τιμολόγια, ακόμα και αυτά που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, οφείλεται δε τόκος υπερημερίας από την ημερομηνία αυτή μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα προϊόντα παραμένουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ μέχρι την πλήρη αποπληρωμή των κύριων και δευτερευόντων εξόδων. Η μη πληρωμή οποιουδήποτε από τα οφειλόμενα ποσά μπορεί να στηρίξει διεκδικητική αγωγή. Παρά την επιφύλαξη κυριότητας, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 5, ο αγοραστής θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν κινδύνους, από τη στιγμή που παραδοθούν τα προϊόντα για μεταφορά. Ο αγοραστής επομένως δεσμεύεται να ασφαλίσει τα προϊόντα, ώστε να τα εξασφαλίσει από κινδύνους και απώλειες, κλοπές ή καταστροφή. Δηλώνεται ότι όλα τα επί πιστώσει πωληθέντα προϊόντα της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του αγοραστή θεωρούνται ότι είναι ανεξόφλητα.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση δύο (2) ετών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, για οποιοδήποτε λειτουργικό ελάττωμα που οφείλεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή την πρώτη ύλη, αρχομένης από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού πώλησης. Ο χρόνος εγγύησης που δίδεται από την πωλήτρια, καλύπτει μόνο τον πελάτη της αγοραστή και όχι τους πελάτες και οποιονδήποτε άλλο τρίτο των πελατών της αγοραστών. Οι επισκευές που γίνονται υπό την εγγύηση δεν επεκτείνουν το χρόνο αυτής. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος ή του εξαρτήματος το οποίο αναγνωρίζεται ως ελαττωματικό, στις εγκαταστάσεις της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ ή της κατασκευάστριας εταιρείας, από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία τους. Κάθε προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση, θα πρέπει να υποβάλλεται νωρίτερα στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (after sale services) της ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ, της οποίας η συγκατάθεση απαιτείται πριν από την αντικατάσταση ή επισκευή του και πρέπει να συνοδεύεται με αναφορά των λόγων για τους οποίους επιστρέφεται. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει εμφανή ελαττώματα τα οποία ο αγοραστής πρέπει να διατυπώνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 και για τα οποία η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ εγγυάται την επιστροφή του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 6. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά, φθορά από αντικανονική χρήση και έλλειψη συντήρησης, αναβαθμίσεις λογισμικού (software), τυχαία περιστατικά ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Επιπρόσθετα, χρήση των προϊόντων που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες που δίδονται στις σημειώσεις και τα δελτία τους και την ορθή πρακτική, καθώς και οποιαδήποτε επισκευή από τον αγοραστή ή από τρίτο χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια από την ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ οδηγεί σε κατάπτωση της εγγύησης. Αντίγραφα του τιμολογίου ή του δελτίου αποστολής θα πρέπει να περιλαμβάνονται μαζί με τον υπό εγγύηση επιστρεφόμενο εξοπλισμό στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός που πωλείται από την ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ θα πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που δίδονται στις σημειώσεις και τα δελτία του, υπό τον κίνδυνο της κατάπτωσης της εγγύησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10. Η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την επιλογή του προϊόντος από τον αγοραστή καθώς επίσης για την συμβατότητα και αποτελεσματικότητά του, εκτός εάν εγγράφως ορίζεται διαφορετικά. Επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το κόστος των προϊόντων ή των παροχών αντικατάστασης, την απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη άμεση, έμμεση ή συναπτή ζημία προκύψει από την αγορά, χρήση ή λειτουργία των προϊόντων, είτε έχει είτε δεν έχει κοινοποιηθεί στην ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ η ύπαρξη ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Όλες οι αμφισβητήσεις που προκύπτουν από την παρούσα ή αμφισβητήσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση ή την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν με κοινή συναίνεση, θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών, αδιαφόρως του τόπου παράδοσης ή της έδρας του αγοραστή, εκτός εάν η ΚΟΣΜΟΣΑΤ ΑΕ προτιμά να υποβάλει το ζήτημα σε κάποιο άλλο αρμόδιο δικαστήριο. Γενικά, οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.